Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 6 januari 2010

Algemene beschouwingen begroting 2010

College uitgeregeerd. Openheid naar burger ver te zoeken.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Hierboven staat wat D66 opvalt bij de presentatie van de begroting.  Een noodzakelijke ombuiging van 2,5 miljoen blijkt nodig.

Openheid:  D66 staat voor open en eerlijke politiek.

In haar persbericht schrijft het college dat ondanks bezuinigingen de gemeente extra investeert en er een sluitende begroting is voorgelegd. Nauwelijks wordt aan de burger uitgelegd dat het bij de extra investeringen gaat om een inhaalslag van het achterstallige onderhoud van de wegen.  Bij open politiek verwacht D66 dat het college ook publiceert welke maatregelen zij willen nemen om cijfermatig op 0 uit te komen.  Een willekeurige greep uit de verschillende programma’s

Uitvoering plattelandsvernieuwing wordt teruggeschroefd.

Oefenen voor rampenbestrijding budget halveren

Sport: taakstellende verlaging van 10%

Ba sisonderwijs: budget aframen.

Vergoeding voor stagiaires op nul zetten

 Als dit allemaal <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />kan zonder maatschappelijke effecten dan is de vraag gerechtvaardigd hoe er dan tot nu toe begroot en gepland is. Als het wel effect heeft dan had dit soort zaken naar buiten gebracht moeten worden.

Uitgeregeerd.

Goed bedoeld zijn er allerlei suggesties gedaan om de begroting ook meerjarig kloppend te krijgen. Van deze punten wordt gezegd:          Besluitvorming voor de nieuwe raad.

Weer een willekeurige greep;

Groenfonds stop zetten

Geen nieuwe multifunctionele accommodatie Epse

Afzien van steunpunten bibliotheek

Geen ondersteuning vrijwilligerswerk.

Opdracht afmaken

D66 heeft bij de bestuursrapportage vorige maand al aangegeven dat het commentaar van vorig jaar herhaald kan worden.  Veel is naar achteren geschoven en er zijn nog geen besluiten genomen. Een deel van de sluitende begroting is te danken aan het gewoon niet toegekomen zijn aan de uitvoering van het programma.  We hebben nog geen nieuw bestemmingsplan buitengebied, we hebben nog geen accommodatie beleid en de verzelfstandiging van het onderwijs is nog niet afgerond.

Het buitengebied, het onderwijs en de  accommodaties zijn onderwerpen die D66 in haar vorige verkiezingsprogramma als belangrijk heeft aangegeven.

D66 gaat zich nu niet echt druk maken over het vooruitschuiven van besluiten naar de nieuwe raad. Collegiaal aan de coalitie wil D66 het college de ruimte geven om haar huiswerk af te maken en met de goede voorbereiding voor genoemde punten te komen

Ook kan D66 leven met het vooruitschuiven van besluiten over de besteding van de NUON  gelden en ombuigingsvoorstellen. 

Wellicht  liggen bij besluitvorming daarover  de stemverhoudingen anders.

Eerste gaten in de begroting.

D66 vindt het ongehoord dat de laatste begroting van dit college wordt gepresenteerd zonder dat er belangrijke besluiten die binnen het collegeprogramma vallen zijn uitgewerkt.

Hoe gaan we de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs een goede start geven?

Wethouder Kreeft gaf deze zomer in <?xml:namespace prefix = u1 />Extra Nieuws  aan:  “een ontmoetingscentrum, een sportzaal en een speelplek zijn basisvoorzieningen die in elke kern aanwezig horen te zijn”.

Uitwerking van deze beide punten zijn niet meegenomen in de begroting. Hoezo sluitend?

Signaal.

Zoals gezegd D66 wil het college ruimte geven om haar huiswerk af te maken.  Wij gaan dan ook niet  in op de lange termijn en nemen  alleen kennis van de voorstellen. Het niet hebben van een goedgekeurde begroting 2010 is wettelijk geen optie. In onze moties en amendementen beperken we ons tot de signalen.

1.  Onderhoud wegen: prioriteit bij de fietspaden.

2.  Groenfonds: juist uitbreiden.

3. Bezuiniging gemeentehuis: 

Als er dadelijk geld nodig is om vorm te geven aan het beleid voor gebouwen waar de mensen direct gebruik van maken en er verder 2,5 miljoen bezuinigd moet worden dan kan het niet zo zijn dat we een zeer lux duur gemeentehuis plaatsen. Dat kan zonder beperkingen op de service best soberder. Mogelijk kunnen we dit budget gebruiken voor een impuls voor het oude centrum van Lochem.