Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 26 maart 2012

Wat waarom in de raad 19 maart 2012

D66
dient eigen zienswijze in voor  Milieu-Effectrapport
(MER) Spoorgoederenvervoer

Raadsbreed werd een motie ingediend om meer
steun te geven tegen de plannen voor het spoor goederen vervoer. D66 is zich
zeer bewust van de onrust  die deze
plannen teweeg brengen bij de direct omwonenden. D66 Lochem heeft een eigen
zienswijze ingediend over MER. Deze is namens 6 Gelderse en 7 Overijsselse D66
fracties ondertekend. De minister heeft besloten het advies om in MER ‘nut en
noodzaak’ alternatieven te onderzoeken naast zich neergelegd. Als reden werd
nota bene genoemd: ‘om de bevolking niet langer in onzekerheid te laten’. Zo
willen wij geen politiek bedrijven. Er liggen niet voor niets 6 moties en een
stapel onderzoeken om tot nieuwe inzichten te komen die recht doen aan alle
betrokkenen.  

D66 maakt weloverwogen keuze voor
herhuisvesting van scholen.

Spreiding van openbaar onderwijs over 2
locaties en voorlopig behoud van de pas gerenoveerde Rank en Vennegotte. De
winst: het Garve terrein kan opnieuw ontwikkeld worden en er komt een tweede
brede school in Lochem.

Projectontwikkelaar mag van D66 niet op het
randje balanceren.

Aan de Poststraat Gorssel wil men bouwen.  Volgens dorpsraad en bevolking is het plan te
omvangrijk. De gemeente moet zich meer terughoudend opstellen als de
projectontwikkelaar teveel de randen van de regels opzoekt.

RioleringsPLan heffingswijze ongewijzigd

Het rioleringsplan is vastgesteld en blijft op
basis van waterverbruik. D66 wilde niet dat dit deels via de WOZ zou worden
geheven. Amendementen van D66 om duurzaamheid in de heffing mee te nemen werden
niet gesteund helaas. Wij willen volledig op verbruikt water heffen en
pomp-energieverbruik lokaal op wekken, de andere partijen niet.

D66 fractie Lochem