Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 30 januari 2013

Overheidsparticipatie

In de raad van 14 januari jongstleden diende D66 Lochem een motie “ Vreemd aan de orde ” in betreffende burgerparticipatie. D66 Lochem constateerde dat er bij herhaling gemeentelijke trajecten zijn waarbij burgers betrokken werden en waarbij diezelfde burgers gefrustreerd het traject verlieten. Zich niet gehoord voelen, niet serieus genomen worden of zelfs onheus bejegend zijn waren de gehoorde klachten.

In de ingediende motie riep D66 het college van Burgermeester en Wethouders op te komen met een heldere beleidsnotitie waarin kaders en afspraken rondom burgerparticipatie helder en duidelijk worden gesteld en verwoord. VVD en Gemeente Belangen waren mede-indieners. Het college van B&W nam de motie aan en riep de Raad op samen met het college de kaders en afspraken op te stellen.

Burgerparticipatie is een manier van werken waarbij de gemeentelijke overheid, zowel bestuurlijk als ambtelijk en burgers in contact treden met elkaar om inzichten, ervaringen, wensen en belangen uit te wisselen. Dit om samen te werken aan zowel beleidsvorming als aan beleidsuitvoering. Het is niet onze bedoeling om binnenskamers te werken aan kaders en spelregels voor burgerparticipatie zonder daarbij een van de belangrijkste betrokkenen te betrekken: de burger!

D66 staat een overheid op afstand voor met minder regels en bemoeienissen. D66 gaat uit van de kracht en kennis van de burgers en vermogen van de burger om op eigen kracht het juiste te doen. De burger is veel beter in staat zijn eigen oplossing te bedenken en negen van de tien keer ook nog eens beter uit te voeren. Gemeente Lochem zegt dat ook te willen; minder in control, meer acteren op regie en gebruik maken van de kwaliteiten en krachten die in haar burgerij aanwezig zijn.

Met de kaders bedoelen we bv dat er geen verwachtingen gewekt moeten worden dat alles uitgevoerd kan worden. Grootse plannen die opgezet worden waarbij aan de gemeente substantiële bijdragen gevraagd worden kunnen tot teleurstelling achteraf leiden.

Als de Raad en College komen met kaders en afspraken rondom burgerparticipatie is dat “Old Skool Politics”. Vanuit de wens om burgers meer te betrekken bij beleidsvorming en beleidsuitvoering moet je die wens niet zelf vormgeven maar laten vormgeven. En wellicht past het de overheid hier zelf ook een nieuwe rol aan te nemen. Overheidsparticipatie!

Hoe meer verantwoordelijkheid burgers krijgen voor hun omgeving, hoe kleiner de rol van de overheid kan zijn. We willen in Lochem een gemeentelijke organisatie die een ondersteunende rol heeft. Burgers en bedrijven nemen het initiatief en de overheid voegt zich daar pas bij als het echt nodig is. Bijvoorbeeld door te faciliteren of te ondersteunen. Door deze omslag in kijken naar het fenomeen burgerparticipatie(burgers doen met de overheid mee) naar overheidsparticipatie (de overheid doet met burgers mee) is de kans veel kleiner op gefrustreerde burgers.

HartveiligWonen in de stad Lochem is een mooi voorbeeld van hoe het niet moet. De wens vanuit de gemeente is om vanuit de samenleving dit project te laten coördineren en uitvoeren. Enkele burgers van Lochem hebben dit ook met verve opgepakt. Zij dachten dat de overheid met hen mee deed. Helaas hebben ze aangegeven hun vrijwillige coördinatorschap neer te leggen na overleg met de gemeente i.v.m. met irritaties en het gevoel niet serieus genomen te worden en te worden gehoord. Dit uitte zich vooral in het niet nakomen van de afspraken, aldus de voormalige coördinatoren. Wederom een voorbeeld van niet geslaagde burgerparticipatie. Tijd voor overheidsparticipatie!

Hamp Harmsen

D66 Lochem